Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  Klientów

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy:

 

 

 

1.

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych jest SJO Eureka S.C. A. Muchowska, S. Peryt-Matejko z siedzibą w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 24-26 75-712 Koszalin,  (dalej jako „Administrator”). SJO Eureka jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane.

2.

DANE KONTAKTOWE

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:

·         w drodze poczty elektronicznej (e-mail): biuro@sjoeureka.pl

·         za pośrednictwem poczty: SJO Eureka S.C.  ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin (z dopiskiem: „Dane osobowe”);

·         osobiście w siedzibie Administratora.

3.

PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty -email, numer telefonu;

4.

ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, otrzymujemy:

·         bezpośrednio od Państwa (np. w czasie pierwszego kontaktu w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy);

 

 

5.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

·         Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu wykonywania umowy zawartej z klientem

·         W takim przypadku podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6(1)(f) RODO), który polega na nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z klientem i wykonaniu zawartej umowy, której podstawą jest świadczenie usług z zakresu nauczania języków obcych.

6.

PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawo dostępu do danych

w każdym czasie możecie się Państwo dowiedzieć jakie dane Administrator przetwarza oraz możecie Państwo otrzymać kopię Państwa danych osobowych.

Prawo sprostowania  danych osobowych

gdy zauważycie Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Prawo usunięcia danych osobowych

·         gdy Państwa dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;

·         gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

·         gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.

 

Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych

·         gdy zauważycie Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe możecie Państwo żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;

·         gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte;

·         dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.

Prawo sprzeciwu

 

·         Gdy znajdujecie się Państwo w szczególnej sytuacji, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w punkcie 5 powyżej.

·         Podkreślenia wymaga jednak to, że Państwa żądanie nie jest bezwzględne, tzn. możemy wykazać, że pomimo okoliczności, na które się Państwo powołujecie nasz prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

7.

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom, którzy świadczą nam usługi (lektorzy zatrudnieni w SJO Eureka).

8.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu, gdy upłynie termin przedawnienia roszczeń mogących powstać z umowy zawartej z klientem; wynika to stąd, że dla ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń, może być konieczna informacja o osobie, z którą Administrator bezpośrednio kontaktował się w sprawie wykonania umowy.

9.

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10.

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych, które Państwa dotyczą,  są niezbędne do wykonywania umowy, której strona jest Administrator.

11.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Nie będziemy podejmować względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec  Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpływały.

    

 

Aby kontynuować przeglądanie strony wyrażam zgodę na wykorzystanie plików cookie. polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close