Regulamin

1.Organizacja kursów

 1. Studium Języków Obcych EUREKA s.c. Anna Muchowska & Sylwia Peryt- Matejko prowadzi następujące kursy:

 – Kursy dla dzieci i młodzieży

– Kursy dla dorosłych

– Kursy Business English

– Kursy egzaminacyjne- przygotowujące do egzaminów ESOL Cambridge

– Kursy konwersacyjne

– Kursy maturalne

– Business English

– Kurs przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego i niemieckiego

 Zajęcia na terenie Koszalina są prowadzone za pomocą platform edukacyjnych w trybie on-line, natomiast zajęcia stacjonarne prowadzone są w Mścicach – dla grup szkolnych. Zajęcia prowadzone są minimum raz w tygodniu. W przypadku zajęć indywidualnych uczestniczy w nich tylko jeden słuchacz oraz lektor.  Grupy obejmują od 2 do 4 osób. W przypadku zmniejszenia się liczebności grupy do 2  osób,  szkoła ma prawo w porozumieniu z kursantami:

 1. a) rozwiązać grupę z początkiem kolejnego miesiąca, a kursantów za ich zgodą  przydzielić do innych grup o zbliżonym stopniu zaawansowania,
 2. b) zwiększyć stawkę za godzinę lekcyjną.

W przypadku grup zorganizowanych od 2 do 4 osób lub zajęć indywidualnych, terminy zajęć ustalane są indywidualnie.                                                      

 1. Przyporządkowanie słuchacza do danej grupy odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy z lektorem. Na kurs na poziomie początkującym nie ma wymagań kwalifikacyjnych.
 2. Osoba zgłoszona na kurs na podstawie formularza zgłoszeniowego traktowana jest jako kursant od momentu opłacenia pierwszej raty za kurs i przydzielenia do grupy. Pozostaje nim do czasu rezygnacji lub skreślenia z listy kursantów.
 3. Kursant ma prawo przerwać naukę od dowolnego miesiąca, z zachowaniem warunków rezygnacji opisanych w §3Regulaminu.
 4. Nauka trwa zgodnie z harmonogramem zajęć grupy od 1 września do końca czerwca danego roku – kurs kończy się z chwilą zrealizowania ustalonej ilości zajęć ( 30, 60 lub zgodnie z indywidualnym ustaleniem). Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy i święta. W ferie zimowe i wiosenne zajęcia mogą się odbywać w grupach o ile wszyscy słuchacze wyrażą wolę uczestnictwa, w przypadku grup szkolnych zajęcia generalnie nie odbywają się.
 5. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w sytuacjach losowych (np. choroba, wyjazd).
 6. W przypadku choroby lektora, SJO EUREKA zobowiązuje się do zorganizowania zastępstwa lub telefonicznego/sms poinformowania słuchaczy o odwołaniu zajęć. Zajęcia takie odbędą się w późniejszym, ustalonym z grupą terminie.
 7. W przypadku zajeć on-line, jeżeli zajęcia prowadzone są w oparciu o podręcznik, Słuchacz nabywa wskazany podręcznik we własnym zakresie. Szkoła może przekazać Słuchaczowi kupon zniżkowy na zakup podręcznika.

2. Zasady płatności

 1. Kursant zobowiązany jest do dokonania terminowych opłat za kurs.
 2. Wpłata następuje zgodnie z harmonogramem – przelewem bankowym na numer rachunku         96 1140 2017 0000 4902 0390 0016

W tytule wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska słuchacza.

Wpłaty za zajęcia indywidualne mogą być ujęte w harmonogramie ( Mścice) lub być objęte innymi ustaleniami (on-line, Koszalin).

 1. Obowiązujące opłaty za kurs oraz zasady udzielana rabatów określone są w aktualnym Cenniku Opłat ustalonym przez Szkołę.
 2. W przypadku powstania zaległości w płatnościach, Szkoła zastrzega sobie prawo do zawieszenia uczestnictwa Słuchacza w zajęciach do momentu uregulowania należności.
 3. Krótkotrwałe nieobecności Słuchacza na zajęciach grupowych nie zwalniają z konieczności wnoszenia deklarowanych wpłat. W przypadkach losowych ( np. pobyt w szpitalu) , które powodują dłuższą nieobecność , słuchacz może wnosić o umorzenie części opłat lub zmianę harmonogramu płatności- wymaga to zgłoszenia sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

3. Rezygnacja z kursu

 1. Rezygnacja z kursu możliwa jest za wypowiedzeniem złożonym pisemnie (listownie lub mailowo) przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca zajęć, w którym kursant nie chce uczestniczyć, najdalej do 25 dnia ostatniego miesiąca nauki. W przypadku, gdy Słuchacz rezygnuje z nauki w trakcie miesiąca rozliczeniowego, zobowiązany jest on do uregulowania płatności za cały miesiąc.
 2. Rezygnujący z kursu Słuchacz zobowiązany jest do uregulowania wszystkich należności najpóźniej do dnia złożenia rezygnacji

4 . Postanowienia końcowe

 1. Słuchacz/ Opiekun Słuchacza oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na postanowienia w nim zawarte, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
 2. Niestosowanie się do Regulaminu może być podstawą do skreślenia z listy Słuchaczy w trybie natychmiastowym.
 3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmiana Regulaminu w trakcie trwającego kursu wymaga akceptacji kursanta.
 4. Regulamin został zatwierdzony do użytku z dniem 19 sierpnia 2022r.