RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) Studium Języków Obcych EUREKA Anna Muchowska podaje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

  • Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Studium Języków Obcych s.c.Anna Muchowska & Sylwia Peryt – Matejko w Koszalinie, ul. Batorego 3 , 75-660

  • Kategorie przetwarzanych danych:

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane. 

  • Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

1) wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Administratorem, lub podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3) odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję skierowaną do Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

5) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

  • Źródło danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które pochodzą od Państwa lub podmiotu, z którym są Państwo związani. Administrator może przetwarzać dane pochodzące od innych podmiotów, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na ich udostępnienie Administratorowi.

Administrator może przetwarzać również dane pochodzące ze źródeł ogólnodostępnych.

  • Odbiorcy danych

Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z

usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

1) dostawcy usług informatycznych;

2) podmioty świadczące usługi księgowe;

3) podmioty świadczące usługi marketingowe.

Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Administrator jest również uprawniony do udostępnienia danych osobowych podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zawartej umowy, jeśli jest to niezbędne dla jej realizacji.

  • Czas przetwarzania danych osobowych:

Administrator może przechowywać Państwa dane osobowe przez następujące okresy:

1) w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie – przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Administratora;

2) w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia marketingu – do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

3) przypadku danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję – przez okres 3 lat od momentu przesłania zapytania lub korespondencji;

4) w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres wymagany przepisami prawa;

5) w przypadku danych przetwarzanych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed

roszczeniami – przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń. 

  • Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

1) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania danych osobowych;

3) prawo do usunięcia danych osobowych;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przeniesienia danych osobowych;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo

również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu wykonania powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem drogą mailową: biuro@sjoeureka.pl

Lub telefonicznie : 600 920 212 lub 606 247 615